در حال بارگذاری فایل ...
جستجو کنید...
زیرمجموعه‌های موتور توبلار کرکره برقی

موتور توبلار کرکره برقی

موتور توبلار 140 نیوتن KTM
به سبد خرید افزوده شد!
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
موتور توبلار ۱۴۰ نیوتن KTM
مشخصات فنی موتور توبلار ۱۴۰ نیوتن KTMنوع موتور: توبلار AC


نوع سیم پیچ: سیم پیچ مسی


ولتاژ کاری ۲۲۰ ولت AC


کلاس حفاظتی IP۴۴


استفاده برای درام به قطر ۱۱ سانتیمتر


مناسب برای کرکره برقی با تردد متوسط


دارای سیستم خلاص کن دستی در مواقع قطع برق


اقلام موجود در بسته بندی موتور توبلار


موتور توبلار ۱۴۰ نیوتن کی تی ام، تاج و آداپتور موتور، آچار خلاص کن دستی، آچار تنظیم میکروسوئیچ، بست‌های نگه دارنده، پایه ستاره ای یا خورشیدی

موتور توبلار 140 نیوتن پروتکت
به سبد خرید افزوده شد!
۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
موتور توبلار ۱۴۰ نیوتن پروتکت

مشخصات فنی که موتور توبلار ۱۴۰ نیوتن پروتکتنوع موتور: توبلار AC


نوع سیم پیچ: سیم پیچ مسی


ولتاژ کاری ۲۲۰ ولت AC


کلاس حفاظتی IP۴۴


استفاده برای درام به قطر ۱۱ سانتیمتر


مناسب برای کرکره برقی با تردد متوسط


دارای سیستم خلاص کن دستی در مواقع قطع برق


اقلام موجود در بسته بندی موتور توبلار


موتور توبلار ۱۴۰ نیوتن پروتکت، تاج و آداپتور موتور، آچار خلاص کن دستی، آچار تنظیم میکروسوئیچ، بست‌های نگه دارنده، پایه ستاره ای یا خورشیدی

موتور توبلار 15 متری پروتکت AC
به سبد خرید افزوده شد!
۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
موتور توبلار ۱۵ متری پروتکت AC

مشخصات فنی موتور توبلار ۱۵ متری پروتکتنوع موتور: توبلار AC


نوع سیم پیچ: سیم پیچ مسی


ولتاژ کاری ۲۲۰ ولت AC


کلاس حفاظتی IP۴۴


کارکرد مداوم و بی صدا


استفاده برای درام به قطر ۱۱ سانتیمتر


مناسب برای کرکره برقی با تردد متوسط


دارای سیستم خلاص کن دستی در مواقع قطع برق


اقلام موجود در بسته بندی موتور توبلار


موتور توبلار ۱۵ متری پاور اکو، تاج و آداپتور موتور، آچار خلاص کن دستی، آچار تنظیم میکروسوئیچ، خار و بست‌های نگه دارنده، پایه ستاره ای یا خورشیدی

موتور توبلار 12 متری پروتکت AC
به سبد خرید افزوده شد!
۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
موتور توبلار ۱۲ متری پروتکت AC

مشخصات فنی موتور توبلار ۱۲ متر مربع پروتکتنوع موتور: توبلار AC


نوع سیم پیچ: سیم پیچ مسی


ولتاژ کاری ۲۲۰ ولت AC


کلاس حفاظتی IP۴۴


کارکرد مداوم و بی صدا


استفاده برای درام به قطر ۱۱ سانتیمتر


مناسب برای کرکره برقی با تردد متوسط


دارای سیستم خلاص کن دستی در مواقع قطع برق


اقلام موجود در بسته بندی موتور توبلار


موتور توبلار ۱۲ متری پاور اکو، تاج و آداپتور موتور، آچار خلاص کن دستی، آچار تنظیم میکروسوئیچ، خار و بست‌های نگه دارنده، پایه ستاره ای یا خورشیدی

موتور توبلار 15 متر مربع KTM
به سبد خرید افزوده شد!
موتور توبلار ۱۵ متر مربع KTM

مشخصات فنی موتور توبلار ۱۵ متری کی تی امنوع موتور: توبلار AC


نوع سیم پیچ: سیم پیچ مسی


ولتاژ کاری ۲۲۰ ولت AC


کلاس حفاظتی IP۴۴


مناسب برای کرکره برقی با تردد متوسط


دارای سیستم خلاص کن دستی در مواقع قطع برقاقلام موجود در بسته بندی موتور توبلار


موتور توبلار ۱۵ متر مربع کی تی ام، تاج و آداپتور موتور، آچار خلاص کن دستی، آچار تنظیم میکروسوئیچ، خار و بست‌های نگه دارنده، پایه ستاره ای یا خورشیدی

موتور توبلار 140 نیوتن پاور اکو AC
به سبد خرید افزوده شد!
۱,۳۸۰,۰۰۰ تومان
موتور توبلار ۱۴۰ نیوتن پاور اکو AC

مشخصات فنی موتور توبلار ۱۴۰ نیوتن پاور اکونوع موتور: توبلار AC


نوع سیم پیچ: سیم پیچ مسی


ولتاژ کاری ۲۲۰ ولت AC


کلاس حفاظتی IP۴۴


استفاده برای درام به قطر ۱۱ سانتیمتر


مناسب برای کرکره برقی با تردد متوسط


دارای سیستم خلاص کن دستی در مواقع قطع برقاقلام موجود در بسته بندی موتور توبلار


موتور توبلار ۱۴۰ نیوتن پاور اکو ، تاج و آداپتور موتور، آچار خلاص کن دستی، آچار تنظیم میکروسوئیچ، بست‌های نگه دارنده، پایه ستاره ای یا خورشیدی

موتور توبلار 120 نیوتن پاور اکو AC
به سبد خرید افزوده شد!
۱,۳۳۰,۰۰۰ تومان
موتور توبلار ۱۲۰ نیوتن پاور اکو AC

مشخصات فنی موتور توبلار ۱۲۰ نیوتن پاور اکونوع موتور: توبلار AC


نوع سیم پیچ: سیم پیچ مسی


ولتاژ کاری ۲۲۰ ولت AC


کلاس حفاظتی IP۴۴


استفاده برای درام به قطر ۱۱ سانتیمتر


مناسب برای کرکره برقی با تردد متوسط


دارای سیستم خلاص کن دستی در مواقع قطع برقاقلام موجود در بسته بندی موتور توبلارموتور توبلار ۱۲۰ نیوتن پاور اکو


تاج و آداپتور موتور


آچار خلاص کن دستی


آچار تنظیم میکروسوئیچ


بست‌های نگه دارنده


پایه ستاره ای یا خورشیدی

موتور توبلار 12 متر مربع پاور اکو AC
به سبد خرید افزوده شد!
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
موتور توبلار ۱۲ متر مربع پاور اکو AC

مشخصات فنی موتور توبلار ۱۲ متری پاور اکونوع موتور: توبلار AC


نوع سیم پیچ: سیم پیچ مسی


ولتاژ کاری ۲۲۰ ولت AC


کلاس حفاظتی IP۴۴


کارکرد مداوم و بی صدا


استفاده برای درام به قطر ۱۱ سانتیمتر


مناسب برای کرکره برقی با تردد متوسط


دارای سیستم خلاص کن دستی در مواقع قطع برقاقلام موجود در بسته بندی موتور توبلار


موتور توبلار ۱۲ متری پاور اکو


تاج و آداپتور موتور


خلاص کن دستی


آچار تنظیم میکروسوئیچ


خار و بست‌های نگه دارنده


پایه ستاره ای یا خورشیدی

موتور توبلار 12 متر مربع نئو AC
به سبد خرید افزوده شد!
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
موتور توبلار ۱۲ متر مربع نئو AC

مشخصات فنی موتور توبلار ۱۲ متر مربع نئونوع موتور: توبلار AC


نوع سیم پیچ: سیم پیچ مسی


ولتاژ کاری ۲۲۰ ولت AC


کلاس حفاظتی IP۴۴


کارکرد مداوم و بی صدا


استفاده برای درام به قطر ۱۱ سانتیمتر


مناسب برای کرکره برقی با تردد متوسط


دارای سیستم خلاص کن دستی در مواقع قطع برقاقلام موجود در بسته بندی موتور توبلار نئو


موتور توبلار ۱۲ متری نئو


تاج و آداپتور موتور


خلاص کن دستی


آچار تنظیم میکروسوئیچ


خار و بست‌های نگه دارنده


پایه ستاره ای یا خورشیدی

موتور توبلار 14 مترمربع نئو
به سبد خرید افزوده شد!
۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
موتور توبلار ۱۴ مترمربع نئو
موتور توبلار 110 نیوتن انرژی
به سبد خرید افزوده شد!
۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
موتور توبلار ۱۱۰ نیوتن انرژی
مشخصات فنی موتور توبلار ۱۱۰ نیوتن انرژیولتاژ کاری ۲۲۰ ولت  AC


دارای توان موتور ۱۱۰ نیوتن 


کلاس حفاظتی IP ۴۴


کارکرد مداوم و بیصدا


مناسب برای کرکره و درب های تا ۱۱۰ کیلو گرم


دارای سیستم خلاص کن دستی در مواقع قطع برق

موتور توبولار ۱۴۰ نیوتن مکس
به سبد خرید افزوده شد!
۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
موتور توبولار ۱۴۰ نیوتن مکس

مشخصات فنی موتور توبولار ۱۴۰ نیوتن مکس


ولتاژ کاری ۲۲۰ ولت  AC


دارای توان موتور ۱۴۰ نیوتن 


کلاس حفاظتی IP ۴۴


کارکرد مداوم و بیصدا


مناسب برای کرکره و درب های تا ۱۴۰ کیلو گرم


دارای سیستم خلاص کن دستی در مواقع قطع برق

موتور توبلار 140 نیوتن استرانگ
به سبد خرید افزوده شد!
۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
موتور توبلار ۱۴۰ نیوتن استرانگ
مشخصات فنی موتور توبلار ۱۴۰ نیوتن استرانگولتاژ کاری ۲۲۰ ولت  AC


دارای توان موتور ۱۴ مترمربع


کلاس حفاظتی IP ۴۴


کارکرد مداوم و بیصدا


مناسب برای کرکره و دربهای تا ۱۴۰ کیلو گرم


دارای سیستم خلاص کن دستی در مواقع قطع برق

موتور توبلار 14 متری استرانگ
به سبد خرید افزوده شد!
۱,۳۸۰,۰۰۰ تومان
موتور توبلار ۱۴ متری استرانگ
مشخصات فنی موتور توبلار ۱۴ متری استرانگولتاژ کاری ۲۲۰ ولت  AC


دارای توان موتور ۱۴ مترمربع


کلاس حفاظتی IP ۴۴


کارکرد مداوم و بیصدا


مناسب برای کرکره و دربهای تا ۱۴۰ کیلو گرم


دارای سیستم خلاص کن دستی در مواقع قطع برق

موتور توبلار 230 نیوتن بارزانته
به سبد خرید افزوده شد!
۷,۶۰۰,۰۰۰ تومان
موتور توبلار ۲۳۰ نیوتن بارزانته

مشخصات فنی موتور توبلار ۲۳۰ نیوتن بارزانتهولتاژ کاری ۲۲۰ ولت AC


کلاس حفاظتی IP۴۴


کارکرد مداوم و بی صدا


استفاده برای درام به قطر ۱۱ سانتیمتر


سرعت ثابت در طول حرکت با دور موتور ۷ بار


مناسب برای کرکره پنجره ها و درب های کوچک


دارای سیستم خلاص کن دستی در مواقع قطع برق


 

اقلام موجود در بسته بندی موتور توبلارموتور توبلار ۲۳۰ نیوتن بارزانته


تاج و آداپتور موتور


خلاص کن دستی


آچار تنظیم میکروسوئیچ


خار و بست‌های نگه دارنده


پایه ستاره ای یا خورشیدی


هزینه ارسال محصولات بارزانته رایگان می باشد. جهت تخفیفات بیشتر تماس بگیرید.

موتور توبلار 140 نیوتن لیفت توربو
به سبد خرید افزوده شد!
۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
موتور توبلار ۱۴۰ نیوتن لیفت توربو
مشخصات فنی موتور توبلار ۱۴۰ نیوتن لیفت توربو  • ولتاژ کاری ۲۳۰ ولت  AC

 • دارای توان موتور ۳۷۰ وات

 • کلاس حفاظتی IP ۴۴

 • کارکرد مداوم و بیصدا

 • استفاده برای درام به قطر ۸ سانتیمتر

 • سرعت ثابت در طول حرکت با دورموتور ۱۲ بار

 • مناسب برای کرکره و دربهای تا ۱۴۰ کیلو گرم

 • دارای سیستم خلاص کن دستی در مواقع قطع برق
موتور توبلار 14 متر مربع یونیورسال
به سبد خرید افزوده شد!
۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
موتور توبلار ۱۴ متر مربع یونیورسال
مشخصات فنی موتور توبلار ۱۴ مترمربع یونیورسال


ولتاژ کاری ۲۲۰ ولت AC


دارای توان موتور ۴۰۰ وات


کلاس حفاظتی IP ۴۴


کارکرد مداوم و بیصدا


استفاده برای درام به قطر ۸ سانتیمتر


سرعت ثابت در طول حرکت با دورموتور ۱۲ بار در دقیقه


مناسب برای کرکره و دربهای کوچک


دارای سیستم خلاص کن دستی در مواقع قطع برق

موتور توبلار 140 نیوتن بارزانته
به سبد خرید افزوده شد!
۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان
موتور توبلار ۱۴۰ نیوتن بارزانته
مشخصات فنی موتور توبلار ۱۴۰ نیوتن بارزانتهولتاژ کاری ۲۳۰ ولت AC


دارای توان موتور ۳۸۸ وات


کلاس حفاظتی IP۴۴


کارکرد مداوم و بیصدا


استفاده برای درام به قطر ۸ سانتیمتر


سرعت ثابت در طول حرکت با دور موتور ۹ بار


مناسب برای کرکره پنجره ها و درب های کوچک


دارای سیستم خلاص کن دستی در مواقع قطع برق

 


اقلام موجود در بسته بندی موتور توبلار


موتور توبلار ۱۴۰ نیوتن


تاج و آداپتور موتور


خلاص کن دستی


آچار تنظیم میکروسوئیچ


خار و بست‌های نگه دارنده


پایه ستاره ای یا خورشیدی


هزینه ارسال محصولات بارزانته رایگان می باشد. جهت تخفیفات بیشتر تماس بگیرید.

موتور توبلار 12 مترمربع بارزانته
به سبد خرید افزوده شد!
۱,۵۸۰,۰۰۰ تومان
موتور توبلار ۱۲ مترمربع بارزانته
مشخصات فنی موتور توبلار ۱۲ متری بارزانته
ولتاژ کاری ۲۲۰ ولت AC


کلاس حفاظتی IP۴۴


کارکرد مداوم و بی صدا


استفاده برای درام به قطر ۱۱ سانتیمتر


مناسب برای کرکره برقی با تردد متوسط


دارای سیستم خلاص کن دستی در مواقع قطع برق


 

اقلام موجود در بسته بندی موتور توبلار


موتور توبلار ۱۲ متری بارزانته


تاج و آداپتور موتور


خلاص کن دستی


آچار تنظیم میکروسوئیچ


خار و بست‌های نگه دارنده


پایه ستاره ای یا خورشیدی


هزینه ارسال محصولات بارزانته رایگان می باشد. جهت تخفیفات بیشتر تماس بگیرید.

موتور توبلار 200 نیوتن بارزانته
به سبد خرید افزوده شد!
۸,۱۷۰,۰۰۰ تومان
موتور توبلار ۲۰۰ نیوتن بارزانته
مشخصات فنی موتور توبلار ۲۰۰ نیوتن بارزانتهولتاژ کاری ۲۲۰ ولت AC


دارای توان موتور ۳۸۸ وات


کلاس حفاظتی IP۴۴


کارکرد مداوم و بی صدا


استفاده برای درام به قطر ۱۱ سانتیمتر


سرعت ثابت در طول حرکت با دور موتور ۷ بار


مناسب برای کرکره پنجره ها و درب های کوچک


دارای سیستم خلاص کن دستی در مواقع قطع برق 

اقلام موجود در بسته بندی موتور توبلار


موتور توبلار ۲۰۰ نیوتن بارزانته


تاج و آداپتور موتور


خلاص کن دستی


آچار تنظیم میکروسوئیچ


خار و بست‌های نگه دارنده


پایه ستاره ای یا خورشیدی


هزینه ارسال محصولات بارزانته رایگان می باشد. جهت تخفیفات بیشتر تماس بگیرید.

موتور توبلار 120 نیوتن بارزانته
به سبد خرید افزوده شد!
ناموجود
۲,۳۲۰,۰۰۰ تومان
موتور توبلار ۱۲۰ نیوتن بارزانته
مشخصات فنی موتور توبلار ۱۲۰ نیوتن بارزانتهولتاژ کاری ۲۳۰ ولت AC


دارای توان موتور ۳۸۳ وات


کلاس حفاظتی IP ۴۴


کارکرد مداوم و بیصدا


استفاده برای درام به قطر ۸ سانتیمتر


سرعت ثابت در طول حرکت با دورموتور۹بار


مناسب برای کرکره و دربهای کوچک تا مساحت ۱۲ متر مربع


دارای سیستم خلاص کن دستی در مواقع قطع برق


 

اقلام موجود در جعبه موتور توبلار ۱۲۰ نیوتن بارزانتهموتور توبلار ۱۲۰ نیوتن


تاج و آداپتور موتور


خلاص کن دستی


آچار تنظیم میکروسوئیچ


خار و بست‌های نگه دارنده


پایه ستاره ای یا خورشیدی


هزینه ارسال محصولات بارزانته رایگان می باشد. جهت تخفیفات بیشتر تماس بگیرید.

موتور توبلار 300 نیوتن بارزانته
به سبد خرید افزوده شد!
ناموجود
۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
موتور توبلار ۳۰۰ نیوتن بارزانته
مشخصات فنی موتور توبلار ۳۰۰ نیوتن بارزانتهولتاژ کاری ۲۲۰ ولت AC


کلاس حفاظتی IP۴۴


کارکرد مداوم و بی صدا


استفاده برای درام به قطر ۱۱ سانتیمتر


مناسب برای کرکره برقی با تردد متوسط


دارای سیستم خلاص کن دستی در مواقع قطع برق


 

اقلام موجود در بسته بندی موتور توبلار

موتور توبلار ۳۰۰ نیوتن بارزانته


تاج و آداپتور موتور


خلاص کن دستی


آچار تنظیم میکروسوئیچ


خار و بست‌های نگه دارنده


پایه ستاره ای یا خورشیدی


هزینه ارسال محصولات بارزانته رایگان می باشد. جهت تخفیفات بیشتر تماس بگیرید.

۱

موتور توبلار کرکره برقی


یکی از پر مصرف ترین مدل های موتور کرکره برقی، موتور توبلار کرکره برقی است که برای درب های خانگی با عرض کم و تیغه های نسبتاً سبک و یا پنجره هایی که برای آنها کرکره برقی نصب شده است، استفاده میشود. این موتور به صورت یک لوله باریک و ظریف است که به لحاظ بصری زیبایی دارد. یکی از بزرگترین مزایای کرکره توبلار این است که فضای بسیار کمی را اشغال میکند و به همین دلیل برای ساختمان هایی که با محدودیت فضا مواجه هستند، بسیار مناسب است. 

موتور توبلار از نظر توان و کشش، رنج های مختلفی دارد و از نظر هزینه ای در مقایسه با موتور ساید و موتور سانترال، قیمت مناسب تری دارد. همچنین در هنگام قطع شدن برق میتوان به صورت دستی و از طریق آچار خلاص کن استفاده نمود.


نکات استفاده از موتور توبلار کرکره برقی


همانطور که اشاره کردیم موتور توبلار برای درب های سنگین و کم رفت و آمد طراحی شده است و اگر به درستی استفاده شود، طول عمر بالا و هزینه تعمیر و نگهداری پایینی دارد و به ندرت دچار خرابی میشود. نکته قابل توجه درباره موتور توبلار این است که به دلیل اینکه این موتور درون یک محفظه لوله ای نصب میشود که هیچ روزنه ای برای عبور هوا وجود ندارد، لازم است بین هر دو بار باز و بسته کردن درب، چند دقیقه فاصله وجود داشته باشد تا به موتور فشار وارد نشود و دچار استهلاک نشود.

البته برای بهبود عملکرد موتور توبلار و نیز سالم ماندن موتور در بلند مدت، این موتور به سنسور حرارتی مجهز شده است که وقتی موتور به طور مکرر باز و بسته شود، موتور خاموش میشود و تا زمانی که خنک نشود و به حالت تعادل نرسد، به طور مجدد روشن نمیشود.


مزایای موتور توبلار کرکره برقی


 • این موتورها فضای کمتری اشغال می‌کنند؛ موتور توبلار اندازه کوچکی دارد و نسبت به موتور ساید فضای کمتری را اشغال می‌کند، از این روی برای محیط‌های کوچک و دارای دکوراسیون داخلی بسیار مناسب است.
 • دارای قیمت مناسب‌تری هستند؛ موتورهای توبلار نسبت به موتور ساید قیمت پایین‌تری دارد و اغلب مصرف کنندگان از این نوع موتور برای درب کرکره‌ای استفاده می‌کنند.
 • باعث زیبایی ظاهری مکان مورد نظر می‌شوند؛ این موتور با توجه به شکل ظاهری و مدل خاص خود، موجب افزایش زیبایی محیط می‌گردد.


تعمیر موتور توبولار کرکره برقی


تعمیر موتور کرکره برقی و یا سرویس سالانه، یکی از خدماتی است که توسط شرکت دیبادر ارائه میشود و متخصصین این مجموعه میتوانند به صورت کاملاً تخصصی دستگاه شما را عیب یابی و تعمیر نمایند. برای این کار میتوانید با کارشناسان ما در مجموعه دیبادر با شماره تلفن 09301055452 تماس بگیرید و مشاوره دریافت کنید. 

فرمی برای نمایش انتخاب نشده است.
ارتباط با ما
کرکره برقی دیبادر
تماس با ما:۰۲۱۵۵۵۰۹۶۲۲

نمادهای الکترونیک
logo-samandehi
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به کرکره برقی دیبادر می‌باشد.
طراحی سایت باویترین
ویترین